Phòng Quản lý Khoa học & Đối ngoại - Trường Đại học Thương mại   11/5/2015 10:27:36 AM
 

1. Chức năng

Tham mưu, giúp Hiệu trưởng về tổ chức, quản lý hoạt động khoa học công nghệ và đối ngoại của trường.

2. Nhiệm vụ

a. Tham mưu, xây dựng kế hoạch phát triển tiềm lực khoa học công nghệ và đối ngoại trong từng thời kỳ, năm học trình Hiệu trưởng phê duyệt;

b. Tổ chức, hướng dẫn, triển khai thực hiện kế hoạch khoa học, công nghệ hàng năm (nhiệm vụ khoa học, hồ sơ đấu thầu nhiệm vụ khoa học, giáo trình, sách chuyên khảo, sách tham khảo, các dự án nghiên cứu và triển khai...) đã được Hiệu trưởng phê duyệt; kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện, tạo điều kiện để chủ trì các đề tài, dự án, hợp đồng biên soạn hoàn thành đúng tiến độ;

c. Xây dựng, hoàn chỉnh các văn bản quy định về công tác quản lý khoa học, công nghệ, sở hữu trí tuê, đối ngoại trình Hiệu trưởng phê duyệt, ban hành theo quy định của pháp luật;

d. Thực hiện các thủ tục, quy trình xét duyệt (đấu thầu), đánh giá, nghiệm thu các đề tài, dự án, sách xuất bản theo hợp đồng đã được ký kết và thực hiện thanh lý hợp đồng, thanh quyết toán theo quy định hiện hành;

e. Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của người học;

f. Phối hợp với Phòng Kế hoạch Tài chính thực hiện công tác tài chính đối với hoạt động khoa học của Trường;

g. Làm đầu mối tổ chức các hội thảo khoa học quốc gia, quốc tế và các hội nghị Khoa học của Trường; quản lý các hội nghị thông báo, thông tin khoa học cấp khoa, bộ môn và các tổ chức trong Trường;

h. Xác nhận kết quả nghiên cứu khoa học của công chức, viên chức trong Trường trình Ban Giám hiệu phê duyệt;

i. Chủ động tìm kiếm các đối tác phù hợp trong và ngoài nước hợp tác trong các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, các hoạt động song phương và đa phương khác trên cơ sở các bên cùng có lợi. Tổ chức, triển khai thực hiện và quản lý các chương trình, kế hoạch đối ngoại đã được Hiệu trưởng phê duyệt; các dự án về hợp tác đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ, nghiên cứu khoa học, biên soạn sách, hội thảo quốc tế, gia hạn hiệp định hợp tác các dự án hết hiệu lực với các trường đối tác ở nước ngoài theo đúng quy định pháp luật; soạn thảo biên bản ghi nhớ, hiệp định hợp tác trình lãnh đạo Trường ký;

k. Xây dựng kế hoạch và trình Hiệu trưởng phê duyệt, tổ chức thực hiện kế hoạch đoàn ra, đoàn vào, chương trình làm việc các đoàn ra, đoàn vào và các tổ chức, các nhà khoa học quốc tế đến thăm Trường hoặc dự kiến xúc tiến các dự án;

l. Thu thập tài liệu, lưu trữ, thống kê, báo cáo thuộc chức năng nhiệm vụ của Phòng với các cơ quan hữu quan, cơ quan quản lý nhà nước theo quy định pháp luật;

m. Làm các thủ tục liên quan đến việc trao đổi sinh viên quốc tế, tiếp nhận sinh viên quốc tế sang học tập tại Trường;

n. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.